Language
MACC login
Username: Password:

Dobrodošli

Projekt MACC »Modern Art Conservation Centre« stremi k vzpostavitvi centra za čezmejno sodelovanje pri prenosu znanstvenega in tehničnega znanja za ohranjanje moderne in sodobne umetnosti. Z vzpostavitvijo centra se bo oblikovala tudi čezmejna mreža ustanov in podjetij, dejavnih na področju moderne umetnosti, s tem pa se bo pospešil razvoj strateških odnosov in inovativnega sodelovanja med temi in podjetji, ki se ukvarjajo s tehnologijami, uporabnimi za ohranjanje umetniške produkcije. Cˇezmejni center je zamišljen kot podpora zasebnim in javnim organizacijam pri raziskavah in izvedbi konservatorsko-restavratorskih posegov. V tam namen vzpostavljamo tudi dve raziskovalni in projektni enoti v obmejnem prostoru: Laboratorij za arhitekturno dediščino moderne umetnosti bo imel sedež na ZAG-u v Ljubljani, medtem ko bosta italijansko podružnico čezmejnega sodelovanja usklajevala Tehnološki in Znanstveni Park VEGA iz Benetk in t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione, razvijala pa se bo preko spleta s pomočjo inovativnega SmART-Lab,  posvečenega inovativnim materialom in tehnologijam na področju obnove del moderne in sodobne umetnosti.

Projekt je strateškega pomena za obe državi in se financira iz Evropskega regionalnega razvojnega sklada (ERDF) – Evropsko teritorialno odelovanje v okviru Programa cˇezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013.

Trajanje: avgust 2011 – avgust 2014

Obmocˇja, vkljucˇena v projekt: Beneška pokrajina, Pokrajina Ferrara, Pokrajina Padova, Dežela Furlanija-Julijska krajina, Obalno-kraška regija, Notranjskokraška regija, Osrednjeslovenska regija, Gorenjska regija

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013